Algemene voorwaarden

1. Door zijn bestelling te plaatsen bevestigt de klant zijn volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, zonder zich te kunnen beroepen op zijn eigen aankoop- of betalingsvoorwaarden, zelfs als deze in zijn orderbevestiging of enig ander document voorkomen.

 

De klant bevestigt bovendien dat hij/zij ons beleid "Privacybeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens" volledig heeft gelezen. Dit is beschikbaar op onze website www.technique-voile.be. De klant stemt ook in met het verzamelen en verwerken van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

 

2. Tenzij er uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen vertragingen in de leveringstermijnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of annulering van de bestelling, met name in geval van overmacht of een gebeurtenis die de levering van de goederen kan vertragen of opschorten.

 

3. Onze leveringen, zelfs port betaald, reizen op risico van de ontvanger, die in geval van schade of verlies verantwoordelijk is voor het maken van eventuele bedingen en het in beroep gaan bij de vervoerders die uitsluitend aansprakelijk zijn.

 

4. De klant heeft het recht om de goederen in ontvangst te nemen op het moment van de levering. Hij neemt op dat moment, na controle, de volledige verantwoordelijkheid.

 

5. Klachten over de kwaliteit van de goederen, met uitzondering van eventuele vervoersgeschillen, moeten uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk worden ingediend.

 

6. Er mag geen enkele retourzending worden gedaan zonder onze schriftelijke toestemming, die geen enkele erkenning inhoudt.

 

7. Onze facturen zijn cash of per cheque te betalen, na voorafgaande goedkeuring.

 

8. Elk bedrag dat niet is betaald op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele rentevoet van 10 % per jaar met zich mee.

 

9. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een overeengekomen, forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10 % met een minimumbedrag van 50 euro, ongeacht de contractuele rente voorzien in artikel 8.

 

10. In het geval dat de verwerking langer gaat duren, zijn de kosten en interesten die voortvloeien uit deze verlenging ten laste van de koper.

 

11. Wanneer het krediet van de koper achteruit gaat, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na verzending van een bestelling, van de koper te eisen dat hij de garanties geeft die wij passend achten voor de goede uitvoering van de aangegane verplichtingen. Weigering om het contract na te leven geeft ons het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

12. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Luik bevoegd.

 

13. In geval van niet-betaling kan de verkoper de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen door een eenvoudige aangetekende brief te verzenden.

 

14. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig is betaald. De kopers nemen de verantwoordelijkheid voor alle risico's en verliezen, voor beschadiging, zelfs bij onvoorziene gevallen, handelingen van anderen of overmacht.

 

15. Het risico is voor rekening van de koper.

 

16. Bij niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag wordt het saldo van alle andere facturen automatisch opeisbaar.