Gegevensbeschermingsbeleid voor persoonsgegevens

 

 1.       Algemeen

 

Technique Voile neemt alle passende maatregelen om de persoonsgegevens van zijn klanten, leveranciers, onderaannemers en werknemers te beschermen overeenkomstig de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Het doel van dit beleid is om de klanten, leveranciers, onderaannemers en werknemers te informeren over de door Technique Voile verzamelde persoonsgegevens, de wijze van verwerking van deze gegevens, alsook de rechten van de klanten, leveranciers, onderaannemers en werknemers met betrekking tot deze gegevens en de wijze van uitoefening van deze rechten.

 

 1.       De verwerkte persoonsgegevens

 

In het kader van zijn activiteiten kan Technique Voile de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, voornaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer en alle andere informatie die noodzakelijk is om de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer te identificeren; postadres, vaste en/of mobiele telefoonnummers, e-mailadres en alle andere informatie die noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering en opvolging van de bestelling; bankgegevens van de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer en alle andere informatie die nodig is voor de betaling van de bestelling; bestelgeschiedenis; IP-adres, geschiedenis van de geraadpleegde pagina's en alle andere computergegevens die worden verzameld tijdens het raadplegen van de website van Technique Voile; meer in het algemeen, alle andere informatie die vrijwillig door de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer wordt verstrekt en/of die Technique Voile nodig heeft om te voldoen aan zijn wettelijke of contractuele verplichtingen.

 

 1.       Doeleinden van de verwerking en bewaarperiode

 

De klant, leverancier, onderaannemer of werknemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens door Technique Voile worden verzameld en verwerkt om de goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen en de naleving van zijn wettelijke verplichtingen te waarborgen.

 

De persoonsgegevens van de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer worden zo kort mogelijk bewaard als noodzakelijk is voor de verwerking.

 

De gegevens van klanten, leveranciers of onderaannemers worden in ieder geval 10 jaar na het einde van het contract tussen hen en Technique Voile gewist, tenzij de wet anders bepaalt of in geval van een lopend geschil.

 

Persoonsgegevens kunnen voor interne statistische doeleinden worden verwerkt. De persoonsgegevens worden echter niet aan derden verkocht voor marketing- of commerciële doeleinden.

 

 1.       Toegang tot persoonsgegevens

 

De klant, leverancier, onderaannemer of werknemer kan een volledig uittreksel van zijn persoonsgegevens die door Technique Voile zijn verzameld en verwerkt opvragen door een aanvraag te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke:

 

 

 •           Ofwel per post op het volgende adres: Rue du Parc 22 B-4432 Alleur

 

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de aanvraag van de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer zo snel mogelijk te verwerken.

 

De verwerkingsverantwoordelijke kan een administratieve vergoeding in rekening brengen voor alle extra exemplaren die door de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer worden aangevraagd. Wanneer de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer zijn aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in elektronische vorm en voor gemeenschappelijk gebruik verstrekt, tenzij de betrokken persoon dit anders aanvraagt.

 

 1.       Recht op correctie

 

De klant, leverancier, onderaannemer of werknemer heeft het recht om zo snel mogelijk persoonsgegevens in verband met hem/haar te laten corrigeren door een aanvraag te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene recht op correctie of aanvulling van zijn of haar onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 

 1.       Recht op het wissen of het beperken van de verwerking

 

De klant, leverancier, onderaannemer of werknemer heeft het recht om zo snel mogelijk persoonsgegevens in verband met hem/haar te laten wissen of om de verwerking van deze gegevens te beperken door een aanvraag te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

 

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen of de verwerking ervan zo snel mogelijk te beperken. Technique Voile kan echter weigeren om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen te wissen of de verwerking ervan te beperken, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

 

 1.       Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

De klant, leverancier, onderaannemer of werknemer heeft het recht om persoonsgegevens in verband met hem/haar te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1.       Recht op bezwaar

 

De klant, leverancier, onderaannemer of werknemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Hij mag zich echter niet verzetten tegen de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke of contractuele verplichtingen door Technique Voile.

 

 1.       Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers en werknemers worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Technique Voile verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden de persoonsgegevens van zijn klanten, leveranciers, onderaannemers en werknemers verliezen, vernietigen, publiceren of inzien.

 

Technique Voile zal de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk op de veiligheid en vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens.

 

 1.   Communicatie aan derden

 

De persoonsgegevens van de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer worden niet doorgegeven aan derden zonder zijn toestemming, met uitzondering van klanten, leveranciers en onderaannemers van Technique Voile en de administratieve autoriteiten, voor zover nodig voor de levering van de aangeboden producten en diensten en voor de naleving van de wettelijke en contractuele verplichtingen door Technique Voile.

 

Technique Voile verbindt zich ertoe alleen gebruik te maken van leveranciers en onderaannemers die voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van zijn klanten, leveranciers, onderaannemers en werknemers te waarborgen.

 

 1.   Geschillen en klachten

 

Technique Voile stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van zijn klanten, leveranciers, onderaannemers en werknemers worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Het staat de klant, leverancier, onderaannemer of werknemer die van mening is dat zijn rechten niet werden gerespecteerd, echter vrij om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming:

 

Autoriteit voor gegevensbescherming

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: 02/274.48.00

Fax: 02/274.48.35

E-mail: contact@apd-gba.be